Borettslagets vedlikeholdspliktDette er et utdrag fra vedtektene

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt


1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også
a) Utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter og ytterdører til boligen. Dette forutsetter at beboer ikke har misligholdt sin vedlikeholdsplikt!
b) Reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner,
c) Utskifting av stoppekran. Gi tilskudd til bytte av varmtvannsbereder og sluk.
 
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens § 5-18.
(6) Borettslagets forsikring gjelder bygningsmassen og som hovedregel dekkes de fleste skader på bygningene. Skaden må være plutselig og upåregnelig. Manglende vedlikehold er ikke en forsikringssak.
Egenandelen dekkes av andelseier, dersom skaden skyldes feil eller mangler som er gjort av andelseier eller tidligere andelseiere.
Forsikringen dekker ikke innbo og løsøre. Den enkelte andelseier bør selv tegne en innboforsikring.