Parkering rundskriv

Rundskriv - Parkeingsbestemmelser
Landskronaveien og Gjelleråsen BorettslagVakt og parkeringsselskapet Smart Security AS gjennomfører kontroll av vårt parkeringsareal og vår eiendom hvor det ikke er tillatt å parkere. Nedenstående bestemmelser gjelder i Landskronaveien og Gjelleråsen Borettslag og kontrollvirksomheten vil bli gjenopptatt fra desember 2011:

Reserverte parkeringsplasser for beboere / gjester:

Styrene forutsetter at beboere benytter tildelt garasjeplass.

Uteplassene skal KUN benyttes av husstander som har flere enn et kjøretøy.

Parkering til Landskronaveien og Gjelleråsen Borettslag er kun tillatt for beboere og gjester med gyldig og synlig parkeringstillatelse i kjøretøyets frontrute for kontroll. 

Husstander med 2 biler far 1 stk parkeringskort til uteplass.
Husstander med 3 biler far 2 stk parkeringskort til uteplass osv. 

Dersom det blir klusset på parkeringskortet vil kortet være å betrakte som ugyldig. 

Familiemedlemmer / gjester som hyppig besøker beboer kan få en oblat som festes i frontvindu. Det tildeles maks 5 oblater pr. adresse. Disse kan ikke brukes på biler med adresse i Landskronaveien. 

Øvrige gjester skal benytte p-tillatelse / gjestekort. Gjesteparkering er maksimalt tillatt i 7 døgn, uavhengig om kjøretøyet har vært flyttet / benyttet i mellomtiden. 

Gjester må hente p-tillatelse / gjestekort fra den beboer de besøker innen 15 minutter etter parkering. Hver boenhet får utdelt 1 blokk gjestekort. 

Ved behov for gjesteparkering over 7 døgn men maksimalt 4 uker, må det innhentes ett særskilt parkeringsbevis. Dette fås ved henvendelse til borettslagenes styrer.

Beboere har ikke tillatelse til å benytte gjestekort, disse er KUN forbeholdt våre gjester. 

Parkeringsarealer for beboere og besøkende er ikke tillatt benyttet av:
• Kjøretøy med lengde over 6 meter.
• Båter, Campingvogner og tilhengere.
Tilhengere skal parkeres på anvist plass i nord, se skilting.

Parkering er videre forbudt: • med ett eller flere hjul på plen / grøntareal
• dersom den er til hinder for utrykningskjøretøyer og normal ferdsel
• av uregistrert / avskiltet kjøretøy.

VIKTIG: Bilfører har ansvar og plikter for at parkeringsbeviset alltid er synlig for kontroll. Parkeringsbeviset skal vasre plassert nede til venstre i frontvinduet. 

Kontrollavgifter blir ikke ettergitt / slettet grunnet manglende / ikke synlig parkeringskort. 
For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver. Brudd på parkeringsreglement kan medføre kontrollavgift kr 700,- og / eller borttauing av kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøyer, tilhengere med videre. 

Spørsmal vedrørende kontrollavgifter eller parkeringsreguleringen skal rettes til
Smart Security AS Tlf. 815 35 915 og IKKE til styreleder / styremedlemmer eller vaktmester. 

Klager pa ilagt kontrollavgift skal sendes skriftlig til: kundesenter@smartsecurity.no 
eller 
SMART SECURITY AS
Kundesenter Postboks 120 Alnabru
0614 Oslo